Substituted

Փոխարինեք ձեր հին հեռախոսը նորով

1. Այցելեք մեր խանութ սրահ,որը գտնվում է Թումանյան 11 հասցեում,բերելով ձեր հին սարքավորումը:

2. Մենք կգնահատենք այն 10 րոպեի ընթացքում և կհայտնենք ձեզ գնահատված արժեքը :

3. Եթե ձեզ բավարարի գնահատված արժեքը դուք կհանձնեք ձեր սարքը մեզ և կնտրեք ցանկացած այլ ապրանք մեր խանութ սրահից: Ընտրելուց հետո դուք կարող եք վճարել ձեր հին և նոր սարքի գնային տարբերությունը` ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ կամ փոխանցման եղանակով: